Boronów - 20 ha

50.662356746153684
18.879940509796143

Basic info

Address ul. Koszęcińska
City Boronów
Audit Yes
Public-Private Partnership No

Area of ​​the property

Available space 20 [ha] - (maximum in one-piece)
Shape of the plot Other shape
Possibility for expansion

nie

Property information

The current zoning plan Yes
Allocation in the the zoning plan

produkcja i usługi

Spatial Development Plan

1) Podstawowe przeznaczenie terenów: zabudowa produkcyjno-usługowa, usługowa, obiekty produkcyjne wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu; 

2) Dopuszczone przeznaczenie terenu: składy, magazyny, handel hurtowy; 

3) Nakazy: 

a) wysokość zabudowy do 15 metrów, z dopuszczeniem  terenach oznaczonych 1PU, 2PU, 3PU, 4PU, 10 PU, i 11 PU zwiększenia ze wzglądów technologicznych wysokości obiektów budowlanych nie będących budynkami do 30 m

b) procent powierzchni biologicznie czynnej od 20%, 

c) procent zabudowy do 70%, 

d) minimalna intensywność zabudowy: 0,1, 

e) maksymalna intensywność zabudowy: 1,0, 

f) geometria dachów: wynikająca z technologii, 

g) minimalna nowa działka budowlana winna spełniać wymóg minimalnej szerokości oraz minimalnej powierzchni: odpowiednio co najmniej 15m i co najmniej 1000m², 

h) lokalizacja w granicach działki budowlanej co najmniej 1 miejsca parkingowego lub garażu, dla każdych rozpoczętych 50m2 powierzchni użytkowych, z wyłączeniem powierzchni magazynowo-składowych, pomocniczych, technicznych i gospodarczych; 

4) Zakaz realizacji przedsięwzięć wymagających składowania materiałów sypkich poza przeznaczonymi na nie obiektami; 

5) Dopuszczenie przeznaczenia działki w całości na zieleń izolacyjną. 

6) Dopuszcza się magazynowanie, przetwarzanie oraz odzysk następujących grup odpadów, według obowiązujących przepisów związanych z katalogiem odpadów:

- grupa odpadów z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli , masy celulozowej, papieru, tektury

- grupa odpadów z budowy, remontu oraz demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

- złomu

7) zakazuje się wszelkich innych działań na odpadach inne niż te wymienione w pkt. 6 w tym spalarni, składowisk odpadów

Characteristics of the plot

Class of land Ps VI, RV, RIV
The area of land 20 [ha]
(Deagriculturalisated) Yes
(Deforested) Yes
Differences in land level 3 [m]
Current usage

rolnicze

Pollution of surface water and groundwater No
Geological research No
Risk of flooding or landslides No
Underground obstacles No
Obstructions on the surface No
Ecological restrictions No
Buildings and other constructions on site No

Transport connections

Access road to the plot (type) droga wojewódzka
Access road to the area (width) 7 [m]
Highway (Distance) [km] 32 [km]
Railway Boronów
Railway (Distance) 1 [km]
Siding Boronów
Siding (Distance) 1 [km]
The nearest international airport Pyrzowice
The nearest international airport (Distance) 36 [km]

Existing infrastructure

Electricity No
Connection distance (electricity) 500 [m]
Voltage 15 [kV]
Gas in the area No
Water supply No
intended social No
for industrial purposes No
Connection distance (water) 800 [m]
Sewage system No
Connection distance (sewege) 800 [m]
Treatment plant or in the immediate vicinity Yes
The telephone line No
Connection distance (the telephone line) 600 [m]

Photos attached to the offer

Contact

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

View on map