Zasoby ludzkie

Województwo Śląskie zamieszkuje 4570849 osób, co stanowi 11,9% ludności kraju. Największe zagęszczenie ludności występuje w Aglomeracji Górnośląskiej. Natomiast gdyby spojrzeć szerzej, to w promieniu 100 km od Katowic – stolicy regionu – mieszka 9 milionów ludzi, z czego prawie 4,6 mln w Województwie Śląskim. Wynika to z faktu, że właśnie w promieniu 100 km od Katowic znajdują się takie miasta jak Częstochowa, Opole, Ostrawa, Bielsko – Biała czy Kraków. 77,1% mieszkańców regionu mieszka w miastach.

 

W 2015 roku z ogólnej liczby mieszkańców województwa, wynoszącej prawie 4,6 mln, udział osób w wieku produkcyjnym wynosił 62,5%, tj. niemal 2,9 mln. Większość pracujących (prawie 29,6%) w IV kwartale 2015 r. to osoby w wieku 35-44 lat, następnie osoby w wieku 25 - 34 lat (niemal 26,8%) oraz osoby w wieku 45-54 lat ( niemal 21,8%).

Procesom restrukturyzacji regionu towarzyszy zmiana struktury zatrudnienia, przejawiająca się w malejącej liczbie osób zatrudnionych w budownictwie, górnictwie, produkcji metali, przy równoczesnym jej wzroście w sektorze usług.

Według stanu na koniec grudnia 2015 roku stopa bezrobocia w regionie wyniosła 8,2%. Z ogólnej liczby zarejestrowanych w regionie na koniec 2015 r. 39% bezrobotnych stanowili ludzie młodzi - do 34 roku życia.

W 2016 r. - według stanu na 30 listopada - stopa bezrobocia wynosiła w województwie śląskim 6,6%, natomiast według stanu na 30 września 2017 r. - 5,5 %, a zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na koniec września 2017 r. było 100 tys. 870 osoby.

 

 

 

 aktualizacja: listopad 2017