ŚLĄSKIE OTWARTE NA INTELIGENTNĄ WSPÓŁPRACĘ

Zespół ekspertów Centrum Badań i Rozwoju Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zrealizował w I kwartale tego roku na zlecenie Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego badania dotyczące oceny współpracy międzynarodowej prowadzonej w województwie.

 Zdjęcie Zdjęcie
Badaniem ilościowym objęto w sumie 484 przedstawicieli sektora przedsiębiorstw, administracji samorządowej, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych i podmiotów otoczenia biznesu zlokalizowanych w Województwie Śląskim. Celem dotarcia do jak największej liczby respondentów zastosowano zróżnicowane techniki badawcze, od wywiadów telefonicznych, po ankiety internetowe. Celem pogłębienia zagadnień poruszanych w badaniach ilościowych przeprowadzono dodatkowo badania jakościowe.

Zespół ekspertów zrealizował dodatkowo badania jakościowe, których celem było pogłębienie wiedzy na temat współpracy międzynarodowej w regionie i zasięgnięcie opinii kluczowych
z punktu widzenia projektu interesariuszy tych działań.

W trakcie realizacji 11 wywiadów pogłębionych, których łączny czas trwania przekroczył 9 godzin, moderatorzy rozmawiali
z konsulami krajów partnerskich Województwa, przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, regionalnych izb przemysłowych oraz Władzami województwa, z Marszałkiem Województwa Śląskiego na czele. Kolejnym jakościowym aspektem projektu było zrealizowanie 5 warsztatów z przedstawicielami środowisk naukowo-badawczych, samorządowych oraz konsularnych, podczas których wymieniono doświadczenia, dobre praktyki oraz rekomendacje dotyczące współpracy międzynarodowej prowadzonej w województwie. Należy dodać także, że istotnym elementem całego projektu była pogłębiona analiza danych zastanych, gdzie zespół ekspertów przeanalizował ponad 100 źródeł wtórnych. Efektem realizacji projektu było powstanie opracowania dotyczącego analizy współpracy zagranicznej województwa śląskiego w wersji rozszerzonej oraz skróconej, dostępnej
w postaci folderu.
Zadanie zostało realizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza region.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie