Pomocne serwisy

Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań. Bank jest partnerem finansowym aktywnie wspierającym przedsiębiorczość i efektywne wykorzystywanie programów rozwojowych. Jest jednocześnie inicjatorem i uczestnikiem współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi.

https://www.bgk.pl/

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych - KUKE oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą.  Działalność KUKE skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych.

https://www.kuke.com.pl/


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości(PARP) jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. Realizuje programy rozwoju gospodarki, wspierające działalność innowacyjną i badawczą sektora MŚP, rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

 http://www.parp.gov.pl/

SOLVIT - Jest bezpłatnym i nieformalnym systemem , który pośredniczy w rozwiązywaniu zaistniałych problemów - sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego UE (oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii), powstałych w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa UE. SOLVIT. Pomaga zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom.

https://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_pl.htm