Projekt "Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania"

Projekt "Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania" jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu; Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu) realizowany przez Województwo Śląskie w partnerstwie z Funduszem Górnośląskim S.A.

Celem głównym projektu jest:
• wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie,
• wzrost poziomu eksportu MŚP z województwa śląskiego,
• promocja województwa śląskiego pod względem zamieszkania i podejmowana pracy.

Celami szczegółowymi są:
• przyciągnięcie przedsiębiorców, talentów i nowych mieszkańców z kraju i z zagranicy,
• zachęcenie przedsiębiorców z regionu do podejmowania i rozszerzania działalności eksportowej,
• budowa sprzyjającego klimatu inwestycyjnego.

W ramach projektu realizowane będą działania związane z promocją oferty gospodarczej regionu (w wymiarze zarówno krajowym, jak i zagranicznym), promocji innowacyjności, a także przedsięwzięcia związane ze wsparciem przedsiębiorców z sektora MŚP w ekspansji na rynki zagraniczne. W ramach projektu organizowane są m.in. zagraniczne misje gospodarcze dla przedsiębiorców, wystawy, targi oraz inne wydarzenia poświęcone wymianie gospodarczej. Współorganizowane są kongresy i fora gospodarcze o krajowym i międzynarodowym zasięgu. Ponadto aktualizowana jest stale baza ofert inwestycyjnych. Zakłada się, że udział w targach i zagranicznych misjach wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz przyczyni się do pozyskania potencjalnych inwestorów do województwa śląskiego.

Informacje dostępne również na stronie  Projektu Global
loga projektu