Uczelnie i studenci

Na terenie województwa śląskiego działa 30 szkół wyższych macierzystych, w tym m.in. uniwersytety, szkoły techniczne, ekonomiczne, pedagogiczne oraz 18 filii szkół wyższych. Do najbardziej znanych uczelni należą: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach i Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Politechnika Częstochowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.

S Z K O Ł Y   P U B L I C Z N E :

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych na pięciu wydziałach: Biznesu, Finansów i Administracji, Ekonomii, Zarządzania, Finansów i Ubezpieczeń oraz Informatyki i Komunikacji. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na bieżąco współpracuje w różnych obszarach już z ponad 300 firmami oraz innymi instytucjami. Są to zarówno duże przedsięwzięcia pomiędzy korporacjami o zasięgu światowym a wydziałami Uczelni, jak również niewielkie, konkretne inicjatywy na linii naukowiec – małe przedsiębiorstwo.
Pracownicy Uczelni aktywnie uczestniczą w życiu gospodarczym – realizują prace badawcze, doradzają firmom oraz instytucjom sektora publicznego – dzięki czemu kadra Uniwersytetu ma nieustanny kontakt z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami nowoczesnej gospodarki. Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach to dostęp do wiedzy bazującej na najnowszych badaniach naukowych i pracach badawczo-rozwojowych. Dzięki temu firmy i instytucje zwiększają swoje szanse na rynku i efektywność podejmowanych działań.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
https://www.ue.katowice.pl/

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach jest najstarszą wyższą uczelnią działającą na Górnym Śląsku. Jej początki wiążą się z założonym w 1929 roku Państwowym Konserwatorium Muzycznym. Kształcenie odbywa się na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu oraz na wydziale Wokalno-Instrumentalnym. Chlubę Akademii przynoszą studenci i absolwenci, którzy uzyskują liczne nagrody na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach muzycznych. Największe osiągnięcia artystyczne stały się udziałem kompozytorów i wykonawców. Absolwentów katowickiej Akademii Muzycznej odnajdujemy w najlepszych polskich zespołach kameralnych, symfonicznych, teatrach muzycznych, szkolnictwie muzycznym wszystkich stopni, także w redakcjach muzycznych prasy, radia i telewizji.

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice
am.katowice.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest przestrzenią, w której stykają się ze sobą tradycja i nowoczesność. Tradycję stanowi dorobek ponad 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej, ugruntowana pozycja ośrodka akademickiego i kulturotwórczego, kuźnia kadr i talentów, a także wyspecjalizowane w pracach badawczych jednostki, unikatowe kierunki i specjalności, wybitni reprezentanci, mistrzowie i autorytety. Nowoczesność wiąże się ze sposobem myślenia i funkcjonowania: podejmowaniem kształcenia i badań o charakterze interdyscyplinarnym. Jest to również coraz bardziej aktywna współpraca międzynarodowa, ścisłe współdziałanie z gospodarką, innowacyjność i otwartość na nowe technologie, wrażliwość na zmieniające się warunki rynku pracy. Uczelnia rozwija się, wzmacniając potencjał dydaktyczny i rozbudowując infrastrukturę. Proces kształcenia powiązany jest z aktualnymi potrzebami rynku i odbywa się między innymi w ramach wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Informatyki i Nauki o Materiałach, Matematyki i Fizyki, Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych. Najpopularniejsze kierunki to: filologia polska, pedagogika, psychologia, historia, prawo, administracja, matematyka, fizyka, chemia, wychowanie fizyczne, elektrotechnika, mechanika. Uniwersytet Śląski to ponad 25 000 studentów kształcących się na 77 kierunkach (w tym 4 w języku angielskim).

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
us.edu.pl

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kształcenie na kierunkach lekarskich, farmacji, analityki medycznej, biotechnologii, kosmetologii, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii oraz certyfikat Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych na kształcenie w języku angielskim prowadzone od 1996 r. na kierunku lekarskim w Katowicach. W ramach pięciu wydziałów Uczelnia Medyczna kształci lekarzy medycyny, lekarzy dentystów, farmaceutów, analityków medycznych, biotechnologów, a także specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, medycyny ratunkowej, dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii, neurobiologii i coachingu medycznego. Baza naukowo-dydaktyczna i kliniczna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego to ponad 260 jednostek organizacyjnych (katedry, zakłady, kliniki, oddziały kliniczne, kolegia i studia), zlokalizowanych głównie w miastach stanowiących siedziby wydziałów, tj. w Zabrzu, Katowicach, Sosnowcu i Bytomiu. Wydziały dysponują kompleksowo wyposażonymi salami wykładowymi, seminaryjnymi i ćwiczeniowymi. Działalność naukowo-badawcza SUM dotyczy podstawowych i klinicznych nauk medycznych w zakresie medycyny, stomatologii, biologii medycznej oraz nauk farmaceutycznych. Uczelnia posiada jeden z największych dorobków naukowych wśród akademii medycznych w Polsce (w ostatnim 25-leciu blisko 60 000 publikacji ogółem). Kliniki i oddziały kliniczne SUM, świadcząc usługi medyczne o najwyższym stopniu referencyjności i wymieniane są na pierwszych miejscach krajowych rankingów, jako najlepsze ośrodki w wielu dziedzinach, m.in. w zakresie kardiochirurgii, kardiologii, kardiologii inwazyjnej, angioplastyki, elektrokardiologii, hematologii, chirurgii wysokospecjalistycznej, neurochirurgii, okulistyki, położnictwa i ginekologii, pediatrii, nefrologii, gastroenterologii.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
sum.edu.pl

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie. Politechnika Śląska to 21 000 studentów kształcących się w 15 jednostkach – 13 wydziałach, kolegium i centrum naukowo-dydaktycznym Politechniki Śląskiej – prowadzonych jest obecnie prawie 60 kierunków studiów i blisko 200 specjalności (w tym 11 wykładanych w języku angielskim), obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na uczelni można również studiować administrację, analitykę biznesową, matematykę, socjologię i zarządzanie, w tym zarządzanie projektami, a także filologię i pedagogikę. Jedenaście wydziałów i centrum naukowo-dydaktyczne znajdują się w Gliwicach, dwa wydziały funkcjonują w Katowicach i dwa w Zabrzu, dzięki czemu Politechnika Śląska obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego. Pracownicy uczelni nastawieni są na rozwiązywanie aktualnych problemów i zaspokajanie pojawiających się potrzeby przemysłu poprzez działalność wielu jednostek między innymi Biura Badań Naukowych, Centrum Nanotechnologii oraz Centrum Nowych Technologii.

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
polsl.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach jest publiczną uczelnią kształcącą w obszarze sztuki, w dziedzinie sztuk plastycznych. Uczelnia została utworzona 1 września 2001 r. z katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie, Główne kierunki to: Wzornictwo, Projektowanie Graficzne, Grafika Warsztatowa, Malarstwo, które funkcjonują w ramach Wydziału Projektowego oraz Wydziału Artystycznego.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
ul. Raciborska 37, 40-047 Katowice
asp.katowice.pl

Politechnika Częstochowska powstała w 1949 roku jako Szkoła Inżynierska z jednym Wydziałem Mechanicznym. Początkowo Uczelnia miała charakter lokalny, prowadząc trzyletni, a od 1953 roku przejściowo czteroletni tok studiów inżynierskich. Na przestrzeni wielu lat ewoluowała oraz rozszerzała swoją ofertę. W roku akademickim 2008/2009 Politechnika Częstochowska świętowała jubileusz 60-lecia istnienia. Od chwili jej powstania mury Uczelni opuściło ponad 68 tysięcy absolwentów - inżynierów i magistrów inżynierów.
Politechnika Częstochowska jest dziś największą techniczną szkołą wyższą w regionie częstochowskim. Zajmuje trwałe miejsce na mapie naukowej kraju nie tylko jako instytucja kształcąca inżynierów, ale także jako ważny ośrodek naukowo-badawczy współpracujący z wieloma instytucjami i zakładami przemysłowymi.

Politechnika Częstochowska
ul. J. H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
pcz.pl

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie to Uczelnia publiczna o ugruntowanej, ponad 50-letniej tradycji i wysokiej jakości kształcenia oraz prowadzonych badań naukowych. Oferuje blisko 60 kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w dziedzinach: nauk humanistycznych, medycznych i nauk o zdrowiu, prawnych, inżynieryjno-technicznych, pedagogicznych, ekonomicznych, społecznych, prawnych, ścisłych, przyrodniczych oraz sztuki. Strukturę Uniwersytetu stanowią: Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego oraz Wydziały: Humanistyczny, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych,  Prawa i Ekonomii, Sztuki. W Uczelni funkcjonuje Szkoła Doktorska. Uczelnia proponuje również szeroką ofertę kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających. Latem 2023 roku Uczelnia uzyskała status Uniwersytetu Europejskiego, jednocześnie dołączając do nielicznego grona polskich szkół wyższych szczycących się niniejszym  osiągnięciem.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

www.ujd.edu.pl


Uniwersytet Bielsko-Bialski powstał z przekształcenia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (dawniej Filii Politechniki Łódzkiej), a obecnie jest największą publiczną uczelnią na Podbeskidziu. Uczelnia kształci ponad 4 tys. studentów na 26 kierunkach studiów, prowadzonych przez 5 wydziałów, oferując im dostęp do nowoczesnej infrastruktury, profesjonalnego oprogramowania, a także certyfikowanych kursów i szkoleń. W UBB prężnie działają liczne koła naukowe, w których studenci rozwijają swoje pasje oraz realizują projekty. Pracownicy naukowi ściśle współpracują z kluczowymi przedsiębiorstwami regionu, instytucjami kultury, jednostkami ochrony zdrowia i placówkami oświaty, dzięki czemu oferta dydaktyczna UBB jest dostosowywana do potrzeb rynku pracy.

Uniwersytet Bielsko-Bialski
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
https://ubb.edu.pl/


S Z K O Ł Y   P R Y W A T N E :

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim
ul. 1-go Maja 23b, 44-304 Wodzisław Śląski
ahe.lodz.pl/wodzislaw 

Akademia Polonijna
ul. Kazimierza Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa
ap.edu.pl

Akademia WSB

ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza
wsb.edu.pl 

Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza
ul. Nadbrzeżna 12, 43-300 Bielsko-Biała
tyszkiewicz.edu.pl

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
ul. Harcerzy Września 3, Katowice
gwsh.pl 

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie
ul. Racławicka 23, 41-500 Chorzów
gwsp.edu.pl

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie. Wydział Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu
aleja Legionów 2, 41-900 Bytom
bytom.pja.edu.pl 

SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny. Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9, 40-326 Katowice
swps.pl 

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
swsm.pl

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
plac Marcina Lutra 7, 43-300 Bielsko-Biała
wsa.bielsko.pl 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy w Chorzowie/
Uniwersytet WSB Merito Chorzów Katowice
ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów
https://www.merito.pl/chorzow/

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
ul. gen. Władysława Sikorskiego 4 i 4c, 43-300 Bielsko-Biała
wseh.pl 

Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej
dawna Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała
https://ansbb.edu.pl/

Wyższa Szkoła Humanitas
ul. Jana Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec
humanitas.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Legionów 81, 43-300 Bielsko-Biała
wsi.edu.pl 

Wyższa Szkoła Lingwistyczna
ul. Nadrzeczna 7, 42-200 Częstochowa
wsl.edu.pl 

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

ul. Wojska Polskiego 6, 41-200 Sosnowiec
wsmsosnowiec.pl

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
ul. Królowej Jadwigi 18, 41-704 Ruda Śląska
wsnsrs.edu.pl 

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego
ul. Kościelna 6, Dąbrowa Górnicza
wsps.pl 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul. Rolna 43, 40-555 Katowice
wst.com.pl 

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
wsti.pl 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Wydział Nauk Społecznych w Tarnowskich Górach
ul. Henryka Sienkiewicza 6, Tarnowskie Góry
wszia.opole.pl 

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice
wszop.edu.pl 

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
ul. 1-ego Maja 40, 42-200 Częstochowa
https://www.wsz.edu.pl/