Instytucje wspierające przedsiębiorczość

Instytucje okołobiznesowe są mocnymi stronami województwa śląskiego. Są to przede wszystkim agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, izby gospodarcze, izby przemysłowe, izby handlowe, cechy rzemieślnicze oraz ośrodki wspierania przedsiębiorczości, doradcze i informacji gospodarczej, a także stowarzyszenia gospodarcze. Podstawowym celem działalności organizacji wspierających przedsiębiorczość jest podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich rozwój.

W Śląskim działa ich wiele, m.in. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Fundusz Górnośląski S.A., Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie, Ważną częścią otoczenia biznesu są fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, venture capital, czy parki przemysłowe i naukowo-technologiczne, powstałe w celu wspierania innowacji w gospodarce i transferu technologii.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
Jej misją jest wspieranie rozwoju gospodarki regionu oraz stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności sektora MŚP, poprzez dostarczanie nowoczesnych usług wspomagających, promocję innowacyjnych rozwiązań oraz inwestycje. Tworzy sprzyjające warunki dla powstawania nowych firm oraz rozwoju przedsiębiorstw istniejących. Spółka posiada unikalny zbiór zasobów, dzięki którym wsparcie dla firm może mieć charakter kompleksowy.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16
gapr.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej
Cele Agencji realizowane są z funduszy akcjonariuszy, środków uzyskanych z własnej działalności gospodarczej i innych form wsparcia finansowego, w tym z funduszy i programów dostępnych na poziomie krajowym oraz Unii Europejskiej. Misją jest świadczenie najwyższej jakości usług poprzez aktywizację potencjału endogenicznego oraz wykorzystywanie dostępnych programów pomocowych, finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w szczególności z Unii Europejskiej. Zadania koncentrują się na stymulowaniu i kreowaniu postaw przedsiębiorczych. W ramach, tego obszaru realizowane są działania na rzecz wspierania i rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionu.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 365
arrsa.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie
Realizuje działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Częstochowy kierując się wykładnią polityki regionalnej Polski i Unii Europejskiej, jak również zasadami zrównoważonego rozwoju, równości szans i poszanowania środowiska naturalnego.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
42-202 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8
arr.czestochowa.pl

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Główne cele i zadania to reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców oraz ich związków w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego. To także kształtowanie i upowszechnianie oraz promowanie zasad etyki i uczciwości w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, opiniowanie aktów prawnych dotyczących gospodarki, monitorowanie procesu ich wdrażania i funkcjonowania oraz przedstawianie tych ocen wraz z ewentualnymi propozycjami zmian właściwym organom władzy publicznej.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
40-084 Katowice, ul. Opolska 15
rig.katowice.pl

Fundusz Górnośląski S.A.
Fundusz jest instytucją kreującą i udostępniającą nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego, aktywnie uczestniczącą w realizacji polityki rozwoju regionu oraz tworzącą warunki dla wykorzystywania środków krajowych i europejskich na rzecz rozwoju województwa śląskiego. Inicjującą i angażuje się także w partnerskie projekty zorientowane na wspieranie innowacyjnych procesów rozwoju regionu.

Fundusz Górnośląski S.A.
40-086 Katowice, ul. Sokolska 8
fgsa.pl

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest największą organizacją pracodawców w województwie śląskim. Powstała w 1922 roku, potwierdziła kwalifikacje ponad 400 tysięcy osób i obecnie za pośrednictwem organizacji terytorialnych i przedsiębiorców daje ponad 30 tysięcy miejsc pracy.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
40-078 Katowice, plac Wolności 12
ir.katowice.pl

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie
Misją Izby jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości poprzez następujące narzędzia: wspieranie i pobudzanie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia, wsparcie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, zwiększenie dostępu do funduszy pomocowych, (np. Fundusz Pożyczkowy do 250 tys. zł) promowanie stosowania nowoczesnych i ekologicznych technologii, zarządzanie Częstochowskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie
45-202 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 5

https://riph.eu/


Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Nadrzędnym celem i zarazem misją Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości jest wspieranie tworzenia i rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Fundacja oferuje bezpłatne szkolenia on-line oraz niskooprocentowane pożyczki z funduszy unijnych oraz rządowych. Przez ponad 20 lat swojej działalności udzieliła blisko 1,5 mld zł wsparcia dla Przedsiębiorców, co czyni ją istotną instytucją otoczenia biznesu w Polsce. PFP jest wiodącym Partnerem Banku Gospodarstwa Krajowego w dystrybucji środków unijnych oraz Regionalnych Funduszy Rozwoju. Jednocześnie cały czas poszerza swoją ofertę proponując preferencyjne pożyczki takim podmiotom jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz instytucje sektora publicznego.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Opolska 15
40-084 Katowice
www.pfp.com.pl


Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej
Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową działającą od 1994r, którego celem jest wspieranie rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, aktywne zwalczanie bezrobocia, podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych w zakresie wspomagania przedsiębiorczości, rozwój potencjału gospodarczego regionu oraz poprawa jakości życia społeczności lokalnej. Z działań Stowarzyszenia mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grupy nieformalne planujące realizację lokalnych inicjatyw, osoby indywidualne i instytucje w zakresie realizowanego wsparcia projektowego.


Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5
www.bcp.org.pl