Standardy obsługi inwestora w samorzadzie.

Projekt "Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie"

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 , Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,  Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne, Cel szczegółowy nr 4: Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej został przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłoszony konkurs na wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze obsługi inwestora.

Logo projektu

4 listopada 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. Standardy obsługi inwestora w samorządzie pomiędzy Województwem Śląskim a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2022, a grupą docelową są jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego.

Głównym celem projektu jest zaangażowanie kadry kierowniczej i pracowników jst w tematykę inwestycyjną, podniesienie poziomu ich wiedzy oraz podniesienie jakości obsługi inwestora w gminach województwa śląskiego. Gminom uczestniczącym w projekcie zostaną zaproponowane różne działania, mające podnieść ich kompetencje zawodowe i będą to m.in.: przeprowadzenie przez Beneficjenta / Partnera projektu oceny stopnia przygotowania JST do wdrożenia projektu, szkolenia ogólne z zakresu standardu obsługi inwestora w samorządach oraz szkolenia i specjalistyczne (w formie wykładów, warsztatów i konsultacji, których celem jest m.in. rozwój umiejętności interpersonalnych oraz podnoszenie kompetencji zawodowych), szkolenia z Generatora ofert dotyczące przygotowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej JST, wizyty studyjne (spotkania mające na celu wymianę dobrych praktyk i informacji z zakresu obsługi inwestora) czy w przeprowadzenie przez Beneficjenta / Partnera projektu oceny stopnia wdrożenia / zmodernizowania standardów obsługi inwestora w JST.
Beneficjentem projektu jest Województwo Śląskie, w partnerstwie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu SA.


 

Załączniki
Standardy obsługi inwestora_podręcznik gminny [PDF 7,3MB]
Załącznik nr 1_formularz zgłoszeniowy jst_etap I [DOC 694,0kB]
Załącznik nr 2_deklaracja uczestnictwa kadry kierowniczej [DOC 365,5kB]
Załącznik nr 3_deklaracja uczestnictwa pracownika urzędu [DOC 363,5kB]
Załącznik nr 4 _oświadczenie uczestnika projektu [DOC 691,0kB]
Załącznik nr 5_formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu [DOC 378,0kB]
Załącznik nr 6_formularz zgłoszeniowy jst_etap II [DOC 695,0kB]
Załącznik nr 7_umowa z JST [DOC 112,5kB]