Standardy obsługi inwestora w samorzadzie.

Projekt "Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie"

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 , Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne, Cel szczegółowy nr 4: Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej został przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłoszony konkurs na wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze obsługi inwestora.

Logo projektu

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 , Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne, Cel szczegółowy nr 4: Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej został przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłoszony konkurs na wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze obsługi inwestora.

4 listopada 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” pomiędzy Województwem Śląskim, a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2022, a grupą docelową są jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego.

Głównym celem projektu jest zaangażowanie kadry kierowniczej i pracowników jst w tematykę inwestycyjną, podniesienie poziomu ich wiedzy oraz podniesienie jakości obsługi inwestora w jst województwa śląskiego. Działania zaplanowane w ramach dwóch etapów projektu obejmują następujące aspekty:

  • dedykowane szkolenia dla kadry kierowniczej jst,
  • specjalistyczne szkolenia dla pracowników jst,
  • wizyty studyjne,
  • doradztwo indywidulane,
  • opracowanie filmu promującego atrakcyjność inwestycyjną jst,
  • zestaw do obsługi inwestorów w trybie on-line,
  • przygotowanie analizy potencjału gospodarczo-inwestycyjnego jst,
  • certyfikat wdrożenia krajowych standardów obsługi inwestora.


Beneficjentem projektu jest Województwo Śląskie w partnerstwie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.

Załączniki
Regulamin uczestnictwa w projekcie [PDF 670,8kB]
Standardy obsługi inwestora_podręcznik gminny [PDF 7,3MB]
Załącznik nr 1_formularz zgłoszeniowy jst_etap I [DOC 694,0kB]
Załącznik nr 2_deklaracja uczestnictwa kadry kierowniczej [DOC 365,5kB]
Załącznik nr 3_deklaracja uczestnictwa pracownika urzędu [DOC 363,5kB]
Załącznik nr 4 _oświadczenie uczestnika projektu [DOC 691,0kB]
Załącznik nr 5_formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu [DOC 378,0kB]
Załącznik nr 6_formularz zgłoszeniowy jst_etap II [DOC 695,0kB]
Załącznik nr 7_umowa z JST [DOC 112,5kB]