Projekt "Inter Silesia – internacjonalizacja sektora MŚP"

Projekt „Inter Silesia – internacjonalizacja sektora MŚP” jest projektem, który będzie finansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu; Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP). Projekt będzie realizowany przez Fundusz Górnośląski SA w partnerstwie z Województwem Śląskim.

Główne cele projektu:
• pobudzenie i rozwój procesów internacjonalizacji MŚP województwa śląskiego,
• 
podniesienie wiedzy w zakresie internacjonalizacji,
• stworzenie aktywnej społeczności ludzi i organizacji związanych z internacjonalizacją.

Działania projektu nakierowane będą na pobudzenie przedsiębiorstw MŚP do podejmowania działań w kierunku internacjonalizacji swojej działalności biznesowej, działań eksportowych i innowacyjnych. Przy aktywnym udziale przedsiębiorstw biorących udział w projekcie zostaną określone najbardziej perspektywiczne rynki oraz modele wejścia na rynki zagraniczne. W ramach projektu zostanie stworzona sieć doradców reprezentujących przedsiębiorstwa na światowych rynkach. Równocześnie przygotowane zostaną uniwersalne narzędzia wspierające działania przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, takie jak: doradztwo eksportowe, wsparcie tłumaczeniowe, baza wiedzy związanej z eksportem, wymaganiami prawnymi, podatkami i finansami oraz uwarunkowaniami biznesowymi i kulturowymi.

W ramach projektu przewidziane jest powstanie Centrum Internacjonalizacji, które będzie miejscem spotkań, wymiany informacji i wiedzy w zakresie internacjonalizacji, eksportu, specyfiki rynków zagranicznych. W Centrum organizowane będą spotkania typu B2B i A2B. Istotnym wsparciem dla przedsiębiorców będzie również funkcjonowanie Platformy Internacjonalizacji. Platforma będzie zaawansowanym narzędziem cyfrowym wspierającym MŚP w działaniach eksportowych, miejscem udostępniania ofert o współpracy, kojarzenia partnerów i klientów na linii biznes województwa śląskiego – biznes zagraniczny.

Poprzez działania projektu zostaną wypracowane i zaimplementowane modele efektywnej internacjonalizacji oraz dogodne narzędzia wsparcia przedsiębiorstw sektora MŚP z terenu województwa śląskiego. Po zakończeniu projektu zostanie wypracowanie rozwiązanie modelowe służące do standaryzacji wspierania MŚP na rynkach międzynarodowych. Rozwiązanie będzie uwzględniać wyzwania strategiczne Regionu oraz charakterystykę przedsiębiorstw z terenu Województwa Śląskiego. Realizacja działań projektowych będzie przebiegała w sposób uzupełniający się z działaniami projektu pn. "Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania".

Informacje dostępne również na stronie:

https://intersilesia.eu/category/aktualnosci/loga projektu