Informacja o naborze przedsiębiorstw do udziału w targach medycznych Medica w Dusseldorfie

Zarząd Województwa Śląskiego organizuje misję małych i średnich firm medycznych do Dusseldorfu (Republika Federalna Niemiec) oraz stoisko regionalne Województwa Śląskiego na targach medycznych Medica, które odbędą się w dniach 16-19 listopada 2020 r.
znak graficzny targów Medica wraz z ich nazwą w języku angielskim źródło: medica-tradefair.com
Udział w misji jest okazją do nawiązania relacji z partnerami gospodarczymi z całego świata oraz bezpośredniej oceny własnych możliwości biznesowych na światowym rynku. Stoisko regionalne zapewnia możliwość zaprezentowania własnych produktów lub usług, którymi mogą być zainteresowani potencjalni partnerzy handlowi. W ramach wydarzenia planowana jest organizacja spotkań biznesowych dla zainteresowanych podmiotów. Organizator zapewnia stoisko regionalne z dedykowanym miejscem dla każdego przedsiębiorstwa uczestniczącego w misji, wstęp na targi na podstawie biletów, przejazd autokarem na trasie Katowice > Dusseldorf > Katowice, zakwaterowanie na miejscu podczas trwania misji oraz wybrane przejazdy lokalne.

Głównym językiem roboczym podczas misji będzie język angielski. Warunkiem udziału przedstawiciela przedsiębiorstwa w misji jest dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. W wyniku naboru zostanie wyłonionych sześć przedsiębiorstw. Dopuszczony jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa. Nabór prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego”.

W przypadku chęci udziału w misji gospodarczej oraz obecności na stoisku regionalnym na targach medycznych Medica (16-19 listopada 2020 r.) przedsiębiorstwa składają wypełniony komplet dokumentów:
  • Formularz deklaracji uczestnictwa przedsiębiorstwa w misjach i targach gospodarczych Województwa Śląskiego (do pobrania poniżej),
  • Oświadczenie o pomocy de minimis w związku z udziałem Przedsiębiorstwa w misjach i targach gospodarczych Województwa Śląskiego (do pobrania poniżej),
  • aktualny wydruk informacji o przedsiębiorstwie z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Termin przesyłania dokumentów: 7 września 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 32 774 06 23 i 32 774 06 57.

Załączniki
Zarządzenie nr 52/20 z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 163/19 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru przedsiębiorstw na mis [PDF 275,7kB]
Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego (Załącznik do Zarządzenia nr 53/20 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r.) [PDF 355,3kB]
Formularz deklaracji uczestnictwa przedsiębiorstwa w misjach i targach gospodarczych Województwa Śląskiego [PDF 463,5kB]
Formularz deklaracji uczestnictwa przedsiębiorstwa w misjach i targach gospodarczych Województwa Śląskiego [DOCX 170,7kB]
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [PDF 431,6kB]
Oświadczenie o pomocy de minimis w związku z udziałem Przedsiębiorstwa w misjach i targach gospodarczych Województwa Śląskiego [PDF 240,2kB]
Oświadczenie o pomocy de minimis w związku z udziałem Przedsiębiorstwa w misjach i targach gospodarczych Województwa Śląskiego [DOCX 86,7kB]
wzór umowy [PDF 262,9kB]

Linki do stron zewnętrznych
strona targów