Informacja o wynikach naboru przedsiębiorstw do udziału w targach medycznych Medica w Dusseldorfie

znak graficzny targów Medica

Na podstawie „Regulaminu naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego” podjęto decyzję o zakwalifikowaniu się przedsiębiorstw do udziału w wyjeździe na targi medyczne Medica w Dusseldorfie (15-18 listopada 2021 r.) oraz objęciu ich pomocą de minimis.

Wsparcie zostało przyznane następującym przedsiębiorstwom:
- Cosmotech Sp. z o.o.
- Macwarren Medical Sp. z o. o. 
- Smart Labs Sp. z o.o.
- Telemedical Innovations Sp. z o.o.
- STAMAR Roman Szewczyk
- PHU Technomex Sp. z o.o.

Wsparcie zostało przyznane w związku z naborem ogłoszonym 2 sierpnia 2021 r.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu