Mieszkalnictwo w województwie śląskim - raport roczny 2020

Według danych GUS w 2020 roku oddano do użytkowania w województwie śląskim 18 283 mieszkania, tj. o 30,7% więcej niż przed rokiem.
 Fot. R.Kazimierczak Fot. R.Kazimierczak
W 2020 roku Covid19 nie zahamował procesów inwestycyjnych w budownictwie mieszkaniowym mierzonych liczbą mieszkań oddanych do użytkowania.
Dynamika wzrostu budownictwa mieszkaniowego w województwie śląskim była znacząco wyższa od dynamiki dla Polski (wzrost o 7%), jednakże w 2020 roku (podobnie w 2019 roku) efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego mierzone na 1000 mieszkańców były w województwie śląskim niższe niż w Polsce, gdyż wybudowano jedynie średnio 4 mieszkania na 1000 mieszkańców, podczas gdy wskaźnik dla Polski wyniósł 5,8 mieszkania na 1000 mieszkańców. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, iż w województwie śląskim jest wyższy poziom nasycenia w mieszkania na 1000 mieszkańców (400) niż ogółem w Polsce (392).

Rozpatrując efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego na poziomie powiatów należy zauważyć, iż w 2020 roku były one wyższe w 11 z 17 powiatów ziemskich oraz w 12 z 19 powiatów grodzkich. Największa dynamika w powiatach ziemskich (2019=100) wystąpiła w powiecie bieruńsko-lędzińskim (172,0 przy wskaźniku 4,3 wybudowane mieszkania na 1000 mieszkańców), raciborskim (156,3 przy wskaźniku jedynie 1,7), gliwickim (146,0 przy wskaźniku 4,8), lublinieckim (140,2 przy wskaźniku 3,6), natomiast w powiatach grodzkich intensyfikacja działalności budowlanej w szczególności dotyczyła Świętochłowic (486,2 przy wskaźniku jedynie 2,8), Katowic (256,8 przy wskaźniku 11,8), Tychów (179,8 przy wskaźniku 6,7), Żor (177,7 przy wskaźniku 11,2), Bytomia (171,7 przy wskaźniku jedynie 1,1), Dąbrowy Górniczej (162,0 przy wskaźniku 3,4), Gliwic (160,0 przy wskaźniku 7,1), Bielska-Białej (153,4 przy wskaźniku 6,2), Rudy Śląskiej (131,1 przy wskaźniku jedynie 1,8).

Reasumując, w wielu powiatach ziemskich (12 z 17) pomimo często wysokiej dynamiki liczby mieszkań oddanych do użytkowania rok do roku, efekty rzeczowe na 1000 mieszkańców były znacząco niższe od średniej dla województwa śląskiego (będzińskim, bielskim, częstochowskim, kłobuckim, lublinieckim, myszkowskim, pszczyńskim, raciborskim, rybnickim, wodzisławskim, zawierciańskim, żywieckim). Podobne zjawisko dotyczyło wielu (13 z 19) powiatów grodzkich (Bytomia, Chorzowa, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Jastrzębia – Zdroju, Jaworzna, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Rybnika, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic, Zabrza). Wysoka intensyfikacja budownictwa mieszkaniowego na 1000 mieszkańców (równa lub wyższa od średniej dla Polski) miała miejsce jedynie w 6 powiatach: mikołowskim (5,8), Bielsku-Białej (6,2), Tychach (6,7), Gliwicach (7,1), a w szczególności w Żorach (11,2 - głównie dzięki zwiększonej aktywności firm deweloperskich i budownictwu komunalnemu) i Katowicach (11,8 - dzięki rekordowej aktywności firm deweloperskich).
Według szacunków, na koniec 2020 roku w powiatach ziemskich najwyższy wskaźnik liczby mieszkań w zasobie mieszkaniowym przypadający na 1000 mieszkańców miał miejsce w powiecie zawierciańskim (412) oraz będzińskim (422), a najniższy w powiecie pszczyńskim (300), bielskim (312), bieruńsko-lędzińskim (320), wodzisławskim (321), kłobuckim (323). W przypadku powiatów grodzkich najlepsza sytuacja mieszkaniowa mierzona tym wskaźnikiem występuje w Katowicach (512), Chorzowie (500), Siemianowicach Śląskich (471), Sosnowcu (466), Świętochłowicach (462), Częstochowie (457), Gliwicach (456), a najniższe wskaźniki cechują sektor mieszkaniowy w Żorach (348), Rybniku (357), Jastrzębiu-Zdroju (367), Jaworznie (391), Mysłowicach (397).

Autor: dr Radosław Cyran, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Więcej w Raporcie do pobrania.
Załączniki
Raport - aneks dot. mieszkalnictwa w woj. śląskim [PDF 304,9kB]