Nagroda Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości

W dniu 18 marca 2021 r., w ramach sesji plenarnej Komitetu Regionów, odbyła się ceremonia wręczenia prestiżowej nagrody pn.: „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP).
W tegorocznej specjalnej edycji konkursu ERP, obejmującej lata 2021-2022, województwo śląskie otrzymało tytuł „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości” za najlepszą strategię w zakresie wspierania przedsiębiorczości. W imieniu województwa śląskiego nagrodę odebrał Marszałek Województwa Jakub Chełstowski.


logo Europejski Region Przedsiębiorczości niebieskie napisy a wokół żółte gwiazdki

Apostolos Tzitzikostas, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, stwierdził: Kluczem do odbudowy i stworzenia lokalnych miejsc pracy jest silny i zrównoważony sektor MŚP. Województwo śląskie otrzymało nagrodę za swą ambitną wizję przedsiębiorczości, która zmierza do radykalnej przemiany bazy przemysłowej. Strategia ta wspiera przedsiębiorstwa w dobie pandemii, a jej powodzenie opiera się na założeniu, że wizję regionalną można urzeczywistnić jedynie w drodze partnerstwa wszystkich podmiotów lokalnych w celu zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w Państwa regionie i w Europie. Gratulujemy wszystkim osobom zaangażowanym w tę inicjatywę.

Tytuł ERP zobowiązuje zwycięskie regiony do wdrożenia strategii na rzecz pomyślnego ożywienia gospodarczego i społecznego. Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Europejskiego Komitetu Regionów, Pan Michael Murphy, w specjalnym oświadczeniu pogratulował województwu śląskiemu otrzymania tytułu. Co więcej, podkreślił, że jury konkursu było jednogłośne w pozytywnej ocenie złożonego w ramach konkursu wniosku. Dodał, że Śląskie zaproponowało ambitną, perspektywiczną wizję wspierania przedsiębiorczości.

W ramach strategii ERP województwa śląskiego będą podejmowane działania skierowane na walkę ze skutkami pandemii. Pierwszą reakcją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na kryzys COVID-19 była zmiana Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 celem zapewnienia natychmiastowego wsparcia dla MŚP działających w regionie. Następnie 6 kwietnia 2020 r. Urząd Marszałkowski wraz z podległymi mu instytucjami regionalnym wprowadził Śląski Pakiet dla Gospodarki, mający na celu wsparcie przedsiębiorców w tym niezwykle trudnym czasie. Kolejnym działaniem wsparcia przedsiębiorców będzie poprawa dostępu do finansowania w obszarze wysokich technologii i innowacji poprzez tworzenie i rozwijanie infrastruktury B+R. Głównymi instytucjami odpowiedzialnymi w tym zakresie są Śląski Fundusz Rozwoju oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Ponadto aktywność regionu będzie nakierowana na przyciąganie inwestorów i wspieranie lokalnych przedsiębiorstw w zakresie eksportu. Dodatkowe wsparcie w ramach projektu"InterSilesia" ma być nakierowane na internacjonalizację lokalnych przedsiębiorstw m.in. poprzez utworzenie bazy wiedzy ekspertów w zakresie prowadzenia biznesu na rynkach międzynarodowych. Działania Województwa będą również skupione na budowaniu partnerstwa międzysektorowego w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz poprawie dostępu do wiedzy i wymianie najlepszych praktyk. Ostatnim kluczowym działaniem będzie zbudowanie spójnego systemu informacji dla przedsiębiorców. Realizacja strategii będzie również wymagała zaangażowania się regionu w projekty międzynarodowe oraz współpracę z pozostałymi laureatami nagrody.

W latach wdrażania strategii ERP chcemy kontynuować naszą drogę wspierania i pobudzania przedsiębiorczości w naszym regionie, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego i innowacyjnego rozwoju.

Oprócz województwa śląskiego, nagrodę ERP otrzymało jeszcze 5 innych europejskich miast i regionów:

Region Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże (Francja)

Region Wspólnota Madrytu (Hiszpania)

Region Helsinki-Uusimaa (Finlandia)

Miasto  Castelo Branco (Portugalia)

Miasto Gabrovo (Bułgara)


Idea nagrody


Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP) to inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów (KR) wspólnie z Komisją Europejską oraz przy wsparciu podmiotów na poziomie UE, takich jak SME United, Eurochambres czy Social Economy Europe. Jej ideą jest wyłanianie i nagradzanie regionów oraz miast Unii Europejskiej, które stworzyły wyróżniającą się i innowacyjną strategię rozwoju przedsiębiorczości. Inicjatorzy nagrody chcieli dać jako przykład regiony, które stawiają na rozwój gospodarczy, tworzą najbardziej wiarygodny, przyszłościowy i obiecujący plan działania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Niezależnie od wielkości danego regionu, zamożności czy kompetencji.

Nagroda przyznawana jest od 2011 r. Każdego roku nagradzane równorzędnym tytułem są zawsze trzy europejskie regiony. W tym roku, w związku z sytuacją pandemiczną, jury konkursu postanowiło stworzyć specjalną dwuletnią edycję ERP 2021-2022. W poprzednich dziesięciu edycjach polskimi zwycięzcami byli: Małopolska oraz Gdańsk i Pomorze.

Załączniki
Strategia ERP Śląskiego [PDF 1 021,6kB]