Polski eksport w warunkach pandemii COVID-19

Raport Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Okładka Raportu. Kontury kontynentów na czerwonym tle.

Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach przygotowała raport dot. wpływu pandemii COVID-19 na polski eksport. Współudział w jego tworzeniu miało Koło Naukowe „International Challenge”.

Raport składa się z sześciu części, zostały w nich poruszone kwestie pandemii, jej skutków dla światowego wzrostu gospodarczego jak również stanu polskiego handlu zagranicznego w tym trudnym czasie w odniesieniu do głównych gospodarek świata, Unii Europejskiej i znaczących partnerów handlowych Polski. Ukazany został również wpływ pandemii na polskie przedsiębiorstwa oraz ich działalność eksportową. Ostatnia, szósta część raportu poświęcona została prowadzącym handel zagraniczny przedsiębiorstwom z województwa śląskiego, zwłaszcza ich działalności eksportowej. Raport powstał w oparciu o badania przeprowadzone metodą CATI na próbie 350 polskich eksporterów.

W województwie śląskim działalność prowadzi ok. 500 000 przedsiębiorstw a liczba podmiotów prowadzących handel zagraniczny wynosi 4 792, co stanowi 0,97% ogółu i jest wyższa od średniej dla Polski, wynoszącej 0,90%. W badaniu udział wzięło 65 eksporterów z regionu. Wyniki nasuwają wnioski, iż pandemia zaskoczyła przedsiębiorców z regionu i wpłynęła na wyniki eksportu szczególnie w początkowej fazie jej trwania. Firmy z województwa śląskiego starały się przeciwdziałać negatywnym skutkom poprzez przede wszystkim poszukiwanie nowych kontrahentów lub klientów na dotychczasowych rynkach zagranicznych. Ponad 70% z 65 uczestniczących w badaniu firm z województwa śląskiego określiło swoje możliwości eksportowe jako dobre lub bardzo dobre.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi danymi zapraszamy do lektury raportu, który dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.