Rozpoczynamy projekt InterSilesia

Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim rozpoczynają projekt „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie woj. śląskiego”.
INTERSILESIA

Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw, a także promocja gospodarcza regionu.

W ramach projektu zostanie utworzone Centrum Internacjonalizacji oraz udostępniona Platforma internacjonalizacji – która ma za zadanie dostarczanie bieżących informacji na temat eksportu, funkcjonowania na rynkach zagranicznych, promowanie potencjału gospodarczego regionu Śląska oraz dostarczy generator modeli internacjonalizacji, bazę ofert współpracy i inwestycji, bazę wiedzy. W CI świadczone będą usługi doradcze oraz organizowane będą tematyczne wydarzenia w formie: warsztatów, konferencji. W CI zostaną udostępnione sale biznesowe, sala konferencyjna oraz sala wystawiennicza.

Ponadto w ramach projektu świadczone będą specjalistyczne usługi konsultacyjne oraz indywidualne usługi doradcze z zakresu eksportu oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo przedsiębiorcy otrzymają możliwość współpracy z doradcami zagranicznymi działającymi na rynkach zagranicznych. W wyniku przeprowadzonych badań i audytu zostaną utworzone ogólne i indywidualne modele internacjonalizacji – będące ścieżką wchodzenia na rynki zagraniczne. Zaplanowano także działania informacyjno-edukacyjne mające na celu propagowanie wiedzy z zakresu internacjonalizacji.

Projekt InterSilesia  jest realizowany w partnerstwie z Województwem Śląskim. Budżet projektu wynosi ponad 28 mln. zł, FGSA otrzymało dofinansowanie w kwocie ponad 19 mln. zł.  Beneficjentami Ostatecznymi projektu są przedsiębiorcy z sektora MŚP działający na terenie województwa śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Wojwództwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP. Termin zakończenia projektu to 30.06.2023 r.

Źródło: https://www.fgsa.pl/2020/12/rozpoczynamy-projekt-intersilesia/