Śląskie Forum Ekspertów

 Zdjęcie Zdjęcie

Śląskie Forum Ekspertów to nowa inicjatywa Marszałka Jakuba Chełstowskiego mająca na celu wypracowanie spójnej koncepcji rozwoju Województwa Śląskiego.

Śląskie Forum Ekspertów jest społecznym, kolegialnym organem pełniącym funkcję konsultacyjną i opiniodawczą Marszałka Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego. Jest to przedsięwzięcie mające na celu zebranie jak największej liczby specjalistów z konkretnych dziedzin. W skład Forum wchodzą przedstawiciele różnych środowisk, w tym samorządu gospodarczego, organizacji pracodawców, środowiska naukowego, organizacji pracowników, samorządu terytorialnego. 

Forum będzie działaniem uzupełniającym do zaproponowanego Śląskiego Pakietu dla Gospodarki. 

Śląskie Forum Ekspertów będzie pełniło również funkcje doradcze. Forum będzie proponowało rozwiązania zaradcze jak i stymulujące działalność firm w trakcie i po pandemii. Rozwiązania, które mogłyby realnie zmniejszyć negatywne skutki obecnej sytuacji. 

Do zakresu działania Forum należy: 

1) przygotowywanie rekomendacji związanych z: 
a) pobudzaniem aktywności gospodarczej po okresie ograniczenia aktywności gospodarczej związanej z stanem epidemii koronawirusa, 
b) podnoszeniem poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa, 
c) tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy, 
d) realizacją Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, 
e) osiągnięcia celów Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+", 

2) proponowanie rozwiązań dotyczących koordynacji działań organów administracji samorządowej dotyczących rozwoju gospodarczego, 

3) inspirowanie przedsięwzięć pobudzających aktywność gospodarczą, 

4) analizowanie i wykorzystywanie doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie podnoszeniem poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa, 

5) tworzenie warunków dla lepszej komunikacji i dialogu między administracją publiczną, sferą nauki i gospodarki, w sprawach dotyczących rozwoju gospodarczego. 



Do udziału w Śląskim Forum Ekspertów zaproszeni zostali:

dr Janusz Michałek, Prezes Zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Przewodniczący Śląskiego Forum Ekspertów
Tomasz Zjawiony, Prezes Zarządu, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Zastępca Przewodniczącego Śląskiego Forum Ekspertów
Przedstawiciele środowiska gospodarczego, organizacji pracodawców i pracowników:
Energetyka i zielona gospodarka
Grzegorz Tobiszowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu, Tauron S.A.
Tomasz Rogala, Prezes Zarządu, Polska Grupa Górnicza S.A.
Daniel Ozon, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Polski Wodór.
Przedsiębiorczość
Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu, Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach
Jadwiga Dyktus, Prezes Zarządu, Towarzystwo Finansowe Silesia.
Marcin Materna, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Medycyna
dr hab. n. med. Michał Zembala, Kierownik Oddziału Kardiochirurgii i Transplantologii Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Turystyka, Turystyka biznesowa, Turystyka czasu wolnego
Wojciech Kuśpik, Prezes Zarządu, PTWP S.A.
Jan Widera, Prezes Zarządu, Stadion Śląski
Adam Wawoczny, Prezes Zarządu, Śląska Organizacja Turystyczna
Przemysł lotniczy
Krzysztof Krystowski, Prezes Zarządu, Śląski Klaster Lotniczy
Artur Tomasik, Prezes Zarządu, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Przemysły wschodzące
Aleksander Szlachetko, Prezes Zarządu, ESL Gaming Polska Sp. z o.o.
Doradztwo
Agnieszka Gajewska, Partner, Sektor publiczny, PwC
Korporacje międzynarodowe
Marcin Nowak, Head of management board, ABSL
Mariusz Mielczarek, Head of Public Policy CEE, Amazon
Współpraca międzynarodowa
Witold Bańka, Przewodniczący, WADA
Nauka
prof. Arkadiusz Mężyk , Rektor, Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Robert Tomanek, prof. UE, Rektor, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Rektor, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska, Główny Instytut Górnictwa
Przedstawiciele parlamentu i samorządu terytorialnego
Marek Wesoły, Poseł na Sejm RP
Marcin Krupa, Prezydent, Miasto Katowice
Śląski pakiet dla gospodarki
Krystian Stępień, Prezes Zarządu, Fundusz Górnośląski S.A.
Marcin Wilk, Prezes Zarządu, Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
Krzysztof Spyra, Dyrektor, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Grzegorz Sikorski, Dyrektor, Wojewódzki Urząd Pracy
Małgorzata Staś, Dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Rozwoju Regionalnego
Wojciech Dziąbek, Dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Turystyki
Aleksandra Monsiol-Szatkowska, Dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Zdjęcie Marszałka Województwa Śląskiego oraz napis Śląskie Forum Ekspertów  Zdjęcie