Śląskie otwarte na inteligentną współpracę - raport pełny

Zespół ekspertów Centrum Badań i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zrealizował badania dotyczące oceny współpracy międzynarodowej prowadzonej w województwie.
Badaniem ilościowym objęto w sumie 484 przedstawicieli sektora przedsiębiorstw, administracji samorządowej, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych i podmiotów otoczenia biznesu zlokalizowanych w Województwie Śląskim. Celem dotarcia do jak największej liczby respondentów zastosowano zróżnicowane techniki badawcze, od wywiadów telefonicznych, po ankiety internetowe. Celem pogłębienia zagadnień poruszanych w badaniach ilościowych przeprowadzono dodatkowo badania jakościowe.
Zespół ekspertów zrealizował dodatkowo badania jakościowe, których celem było pogłębienie wiedzy na temat współpracy międzynarodowej w regionie i zasięgnięcie opinii kluczowych
z punktu widzenia projektu interesariuszy tych działań. W trakcie realizacji 11 wywiadów pogłębionych, których łączny czas trwania przekroczył 9 godzin, moderatorzy rozmawiali
z konsulami krajów partnerskich Województwa, przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, regionalnych izb przemysłowych oraz Władzami województwa, z Marszałkiem Województwa Śląskiego na czele. Kolejnym jakościowym aspektem projektu było zrealizowanie 5 warsztatów z przedstawicielami środowisk naukowo-badawczych, samorządowych oraz konsularnych, podczas których wymieniono doświadczenia, dobre praktyki oraz rekomendacje dotyczące współpracy międzynarodowej prowadzonej w województwie. Należy dodać także, że istotnym elementem całego projektu była pogłębiona analiza danych zastanych, gdzie zespół ekspertów przeanalizował ponad 100 źródeł wtórnych.
Efektem realizacji projektu było powstanie opracowania dotyczącego analizy współpracy zagranicznej województwa śląskiego w wersji rozszerzonej oraz skróconej, dostępnej
w postaci folderu.
Zadanie zostało realizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza region.
Załączniki
Raport Główny_Śląskie otwartne na inteligentną współpracę, 2023 [PDF 10,6MB]