Sytuacja w gospodarce regionalnej województwa śląskiego listopad 2020 – raport monitorujący

Komentarz ekspertów do raportów obserwacyjnych obrazujących bieżącą sytuację w gospodarce regionalnej.
analiza, tablet, kartki, długopis Źródło: pixabay.com
▪ Październik br. podobny był w wielu aspektach do września. Wskaźniki gospodarcze – choć gorsze niż w nadzwyczaj dobrym 2019 r. – obrazowały kryzys oraz wyczekiwania na to, co stanie się w kolejnych tygodniach w związku z walką z pandemią koronawirusa.

▪ Po raz trzeci z rzędu stopa bezrobocia za kolejny miesiąc wynosiła w regionie 4,8%, co odpowiada poziomowi z wiosny 2018 r. Nadal jednak sytuacja sezonowa związana z rynkiem pracy nie odzwierciedla trendów z lat wcześniejszych. Zaobserwować można, że powiększa się zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia w województwie.

▪ Wysokość wpływów z PIT i z CIT wskazuje na załamanie zarówno w produkcji i w usługach, jak i w skali transferów do gospodarstw domowych. Bez uwzględniania inflacji wpływy r/r za okres od stycznia do października z tytułu PIT zmalały o ponad 12% względem 2019 r., a z tytułu CIT zmalały o ponad 21%.

▪ Produkcja sprzedana przemysłu, przedsiębiorstw budowlanych, produkcja budowalno-montażowa oraz sprzedaż z wolna rosły do października br. Niemniej, należy mieć na uwadze, że istotne ograniczenia dotknęły ponownie część przedsiębiorstw dopiero w listopadzie, i to dane z kolejnych miesięcy będą bardziej miarodajne w ocenie.

▪ Na istotne trudności związane z pandemią koronawirusa wskazuje kondycja ekonomiczna badanych przez GUS przedsiębiorstw – w szczególności wskaźniki dotyczące wyniku finansowego i rentowności były dużo gorsze niż w październiku 2019 r.

▪ Badania opinii wskazują, że jeśli sytuacja pandemiczna nie ulegnie znaczącej poprawie, spodziewać się należy fali bankructw. Można jednak na podstawie obserwacji danych z wcześniejszych miesięcy przypuszczać, że duża część przedsiębiorców niedoszacowuje swoich możliwości.

▪ W konsekwencji sytuacji pandemicznej pogłębieniu ulega deficyt w budżetach organizatorów publicznego transportu zbiorowego, co będzie skutkowało koniecznością zwiększenia zaangażowania finansowego samorządów lub ograniczenia kosztów systemu poprzez redukowanie oferty.

▪ Pandemia koronawirusa nie wpłynęła negatywnie na procesy związane z budownictwem mieszkaniowym. Obniżka czynszów, ewentualnie czasowy pustostan, dla części inwestorów (w mieszkania na wynajem) może odbić się na poziomie zwrotu z zainwestowanej gotówki, jednakże i tak inwestycja będzie zapewniała godziwą premię w stosunku do lokat bankowych czy obligacji.

▪ Zapewne dopiero w lutym 2021 r. (po podsumowaniu IV kwartału br.) będzie można stawiać pierwsze hipotezy dotyczące faktycznego wpływu jesiennego schładzania gospodarki na jej parametry strukturalne.

Z treścią najnowszej edycji "Komentarza do sytuacji w gospodarce regionalnej" można zapoznać się pobierając plik pdf lub korzystając z poniższej przeglądarki.