Zapraszamy na szkolenie z technik uspołeczniania i narzędzi partycypacyjnych

 
Szanowni Państwo,

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie Współdecydowanie, współzarządzanie i współtworzenie - wybrane narzędzia uspołeczniania i techniki partycypacyjne w rozwoju lokalnym.

Wydarzenie odbędzie się 20 maja 2024 r. w godzinach 8:45-14:00, spinPLACE, ul. Bankowa 5 Katowice.

Szkolenie pt. „Współdecydowanie, współzarządzanie i współtworzenie – narzędzia uspołecznienia i techniki partycypacji – wybrane narzędzia uspołecznienia i techniki partycypacyjne w rozwoju lokalnym” koncentruje się na przeglądzie różnorodnych narzędzi i technik partycypacji, możliwości ich zastosowania oraz wskazaniu wad i zalet. W oparciu o studia przypadku dokonamy analizy i oceny wybranych technik i narzędzi.

Cele warsztatu:

 • Refleksja nad ideą współrządzenia w rozwoju lokalnym.
 • Rozpoznanie potrzeb działań partycypacyjnych w mieście.
 • Poznanie narzędzi uspołecznienia rozwoju lokalnego.
 • Identyfikacja zalet i ograniczeń stosowania poznanych technik partycypacji.
 • Omówienie przydatność (użyteczności) poznanych narzędzi i technik w oparciu o studia przypadku.
 • Testowanie wybranych technik i narzędzi partycypacji w praktyce.
Szkolenie w ramach cyklu "Europejska Akademia Pracodawców Przyszłości".

Osobami prowadzącymi będą:

Dr Kamil Brzeziński

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Adiunkt w Katedrze Metod i Technik Badań Społecznych w Instytucie Socjologii UŁ. Wcześniej przez 10 lat asystent w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu partycypacji, socjologii miasta i studiów miejskich, a także uczestnik wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Uczestnik i współrealizator (badacz, moderator, facylitator) wielu projektów o charakterze naukowym, a także partycypacyjnym i społecznym. Regularnie angażujący się w działania partycypacyjne:

 • moderowanie spotkania z mieszkańcami Łodzi w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej I, II, III i IV edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego.
 • Udział w programie pilotażowym dotyczącym rewitalizacji Łodzi (współautor scenariuszy spotkań oraz raportów podsumowujących, moderator spotkań).
 • Współrealizacja projekt „Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Łodzi” realizowanego przez Fundację Miejski Kolektyw we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi.
 • Facylitatacja łódzkich deliberacjach m.in.: „Zszywanie miasta”, „Komu gra filharmonia?”, a także współrealizator procesu deliberacji dla Muzeum Sztuki w Łodzi.
 • Współrealizator II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego.
 • Dodatkowo psychoterapeuta pracujący w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (ang. SFBT Solution-focused brief therapy – SFBT).

Dr Agnieszka Rzeńca

Absolwentka kierunku ochrona środowiska, doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W swojej pracy naukowej łączy tematykę ekonomiczną z ochroną środowiska. Przedmiotem moich zainteresowań jest miasto i współczesne wyzwania jego rozwoju tj. zrównoważony rozwój, zasobooszczędne gospodarowanie miast, rewitalizacja i partycypacja społeczna. Współpracuję z samorządami lokalnymi i regionalnymi w zakresie:

 • opracowań strategicznych z zakresu planowania zintegrowanego, rewitalizacji i ochrony środowiska;
 • organizacji i realizacji procesów partycypacji społecznej (II Łódzki Panel Obywatelski, warsztaty i szkolenia w ramach przygotowania dokumentów strategicznych);
 • stymulowania procesów sprawiedliwej transformacji (bełchatowski obszar sprawiedliwej transformacji);
 • realizacji projektów o charakterze aplikacyjnym (np. Human Smart City-Tomaszów Maz.).
 • Nauczyciel akademicki lubiący swoją pracę. Promotor wielu nagradzanych prac licencjackich i magisterskich z zakresu ochrony środowiska, rozwoju miast i gmin. Przede wszystkim mama trzech synów, biegaczy na orientację.

Dr Agnieszka Sobol

doktor nauk ekonomicznych, naukowiec, nauczyciel akademicki. Pracownik Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, stały współpracownik Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół interdyscyplinarnych zagadnień zrównoważonego rozwoju miast. Nagrodzona w ogólnopolskim konkursie wydawnictwa Wolters Kluwer oraz redakcji ‘Samorządu Terytorialnego’ na najlepsze prace doktorskie z zakresu samorządu terytorialnego w 2010 roku za rozprawę pt. „Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju w wybranych jednostkach samorządu lokalnego na przykładzie porównań Polska – Szwecja”. Nagrodzona w konkursie Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w 2021 roku za monografię pt. „Miasta i ich mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu” (P. Legutko, A. Rzeńca, P. Skubała, A. Sobol, PAN, Warszawa, 2020). Koordynatorka Zespołu „Środowisko i adaptacja do zmian klimatu” w ramach prac nad przygotowaniem Krajowe Polityki Miejskiej2030 MFiPR. Autorka ponad 70 publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej. Ponadto doświadczenie w pracy i we współpracy z samorządem terytorialnym, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi. Ekspert instytucji publicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz przewodnicząca Sekcji Ochrony Klimatu Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców oraz radna jednostki pomocniczej. Zaangażowana w podnoszenie świadomości obywatelskiej i ekologicznej.

Organizatorem Wydarzenia jest:

 • Stowarzyszenie Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia"
 • EUROPE DIRECT Śląskie.

  Aby wziąć udział należy przesłać formularz zgłoszeniowy do 17/05/2024 do godz. 17:00.
  Obowiązuje limit miejsc, więc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

WIĘCEJ INFORMACJI

 • Amanda Caban - 726-069-659
 • Organizatorzy – Stowarzyszenie Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia", EUROPE DIRECT Śląskie – utrwalają przebieg szkolenia dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywających na terenie wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych. Wejście na spotkanie oznacza wyrażenie zgody na utrwalenie i potencjalne rozpowszechnienie wizerunku.