Boronów - 20 ha

50.662356746153684
18.879940509796143

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) ul. Koszęcińska
Miasto Boronów
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 20 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

produkcja i usługi

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

1) Podstawowe przeznaczenie terenów: zabudowa produkcyjno-usługowa, usługowa, obiekty produkcyjne wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu; 

2) Dopuszczone przeznaczenie terenu: składy, magazyny, handel hurtowy; 

3) Nakazy: 

a) wysokość zabudowy do 15 metrów, z dopuszczeniem  terenach oznaczonych 1PU, 2PU, 3PU, 4PU, 10 PU, i 11 PU zwiększenia ze wzglądów technologicznych wysokości obiektów budowlanych nie będących budynkami do 30 m

b) procent powierzchni biologicznie czynnej od 20%, 

c) procent zabudowy do 70%, 

d) minimalna intensywność zabudowy: 0,1, 

e) maksymalna intensywność zabudowy: 1,0, 

f) geometria dachów: wynikająca z technologii, 

g) minimalna nowa działka budowlana winna spełniać wymóg minimalnej szerokości oraz minimalnej powierzchni: odpowiednio co najmniej 15m i co najmniej 1000m², 

h) lokalizacja w granicach działki budowlanej co najmniej 1 miejsca parkingowego lub garażu, dla każdych rozpoczętych 50m2 powierzchni użytkowych, z wyłączeniem powierzchni magazynowo-składowych, pomocniczych, technicznych i gospodarczych; 

4) Zakaz realizacji przedsięwzięć wymagających składowania materiałów sypkich poza przeznaczonymi na nie obiektami; 

5) Dopuszczenie przeznaczenia działki w całości na zieleń izolacyjną. 

6) Dopuszcza się magazynowanie, przetwarzanie oraz odzysk następujących grup odpadów, według obowiązujących przepisów związanych z katalogiem odpadów:

- grupa odpadów z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli , masy celulozowej, papieru, tektury

- grupa odpadów z budowy, remontu oraz demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

- złomu

7) zakazuje się wszelkich innych działań na odpadach inne niż te wymienione w pkt. 6 w tym spalarni, składowisk odpadów

Charakterystyka działki

Klasa gruntów Ps VI, RV, RIV
Powierzchnia gruntów 20 [ha]
(Odrolniona) Tak
(Odlesiona) Tak
Różnica poziomów terenu 3 [m]
Obecne użytkowanie

rolnicze

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) droga wojewódzka
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 7 [m]
Autostrada (Odległość) [km] 32 [km]
Kolej Boronów
Kolej (Odległość) 1 [km]
Bocznica kolejowa Boronów
Bocznica kolejowa (Odległość) 1 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 36 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Nie
Odległość przyłącza (elektryczność) 500 [m]
Napięcie 15 [kV]
Gaz na terenie Nie
Woda na terenie Nie
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Odległość przyłącza (woda) 800 [m]
Kanalizacja na terenie Nie
Odległość przyłącza (kanalizacja) 800 [m]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Tak
Linia telefoniczna Nie
Odległość przyłącza (linia telefoniczna) 600 [m]

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie