Nabór wniosków w ramach instrumentu "Łącząc Europę"

Logo programu Łącząć Europę w wersji angielskiej pod nazwą Connecting Europe Facility Connecting Europe Facility

Niniejsze zaproszenie ma na celu współfinansowanie projektów dotyczących brakujących połączeń i połączeń transgranicznych w transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Wnioski można składać do 22 marca 2021 r., a przeznaczone fundusze w wysokości 200 mln EUR zostaną podzielone na badania przygotowujące projekty dotyczące sieci bazowej TEN-T. Ich zakres stanowić ma krok przygotowawczy do przyszłych prac infrastrukturalnych przy projektach dotyczących sieci bazowej.

Zaproszenie do składania wniosków ograniczone jest do konkretnych projektów. Proponowane projekty do współfinansowania muszą być zlokalizowane we wcześniej określonych odcinkach korytarzy sieci bazowej oraz na tzw. „pozostałych odcinkach” sieci bazowej, jak określono w załączniku do rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”. Kwalifikujące się rodzaje transportu to kolej, śródlądowe drogi wodne, drogi, porty morskie i śródlądowe.

Z przeznaczonych 200 mln EUR, 40 mln EUR zarezerwowano na pulę środków dla Funduszu Spójności dla 15 państw członkowskich UE, które kwalifikują się do ww. wsparcia. Pozostałe 160 mln EUR jest dostępne dla wszystkich państw członkowskich UE.

Aby złożyć propozycję projektu w ramach niniejszego zaproszenia, projekt musi zostać zaproponowany przez jedno lub więcej państw członkowskich (w przypadku projektu transgranicznego), albo przez inny podmiot publiczny lub prywatny za zgodą zainteresowanego państwa członkowskiego.

Dodatkowo Komisja Europejska organizuje „Wirtualny dzień informacyjny: 2020 CEF Transport MAP call” 14 stycznia 2021 r. Transmisja online dostępna będzie na stronie: https://europa.eu/!Hg33th.

Źródło: Komisja Europejska.