podsumowanie projektu "Global Silesia"

Program Global Silesia realizowany od lutego 2020 r. do grudnia 2023 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Fundusz Górnośląski S.A. umożliwia przedsiębiorcom bezpłatny udział w najważniejszych wydarzeniach biznesowych w kraju i na świecie. Zorganizowano ok. 40 wyjazdów na targi i misje zagraniczne. Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA, Indie, Brazylia – to tylko wybrane miejsca, w których przedsiębiorcy z sektora MŚP mieli okazję promować swoje produkty i usługi. Ok. 150 firm z regionu, bez żadnych kosztów, wzięło udział w kluczowych międzynarodowych wydarzeniach biznesowych. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.
Filmy