Przejdź do treści głównej

Invest in Silesia

Logo Invest in Silesia


Koronawirus: 10 działań UE dla postawienia Europy na nogi

Dowiedz się, co robi UE, aby pomóc Europie stanąć na nogi po wpływie pandemii Covid-19 na gospodarkę.
 źródło: PE źródło: PE

1. Ogromny bodziec ekonomiczny

Aby pomóc Europie przezwyciężyć niszczycielskie reperkusje gospodarcze pandemii koronawirusa, Komisja Europejska zaproponowała plan stymulacyjny w wysokości 750 miliardów euro, w połączeniu ze zmienionym projektem kolejnego wieloletniego budżetu UE (na lata 2021-2027). Według planu - nazywanego „Next Generation EU” (UE nowej generacji) - Komisja Europejska będzie pożyczać pieniądze na rynkach finansowych, wykorzystując swój wysoki rating kredytowy do zabezpieczenia niskich kosztów pożyczek. PE nalega, aby Zielony Ład stał w centrum pakietu naprawczego i chce uniknąć obciążania przyszłych pokoleń.

Przywódcy UE osiągnęli porozumienie w sprawie budżetu i Funduszu Odbudowy w połowie lipca. Parlament z zadowoleniem przyjął porozumiecie unijnych liderów w sprawie Funduszu, nazywając utworzenie instrumentu na rzecz odbudowy „historycznym krokiem dla UE”. Posłowie ubolewają jednak z powodu „poważnych cięć komponentów dotacji". W związku z tym Parlament jest gotowy wstrzymać swoją zgodę, chyba że porozumienie zostanie ulepszone.

  2. Wspieranie systemów i infrastruktury zdrowia w UE

  Na wypadek wystąpienia drugiej fali koronawirusa lub przyszłych pandemii, co jest przewidywane przez niektórych ekspertów, kluczowe jest wzmocnienie zdolności UE do reagowania na kryzysy zdrowotne. Aby pomóc Europie poradzić sobie z przyszłymi epidemiami, UE uruchomiła nowy Program UE dla zdrowia - EU4Health - który wzmocni systemy opieki zdrowotnej państw członkowskich, a także przyczyni się do innowacji i inwestycji w tym sektorze. EU4Health jest częścią unijnego planu naprawczego „UE nowej generacji”. Parlament Europejski nalegał na utworzenie nowego, samodzielnego europejskiego programu zdrowotnego.

  3. Ochrona małych i średnich przedsiębiorstw

  Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw w UE, więc ich przetrwanie ma kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego. Po udzieleniu MŚP natychmiastowej pomocy w wysokości prawie 8 mld euro na początku pandemii w Europie, UE odblokowała 1 mld euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, aby zachęcić banki i pożyczkodawców do zapewnienia płynności ponad 100 000 europejskim MŚP.

  4. Łagodzenie ryzyka bezrobocia

  Pandemia miała dotkliwy wpływ na miejsca pracy i liczba bezrobotnych gwałtownie wzrosła. Aby wesprzeć miejsca pracy i pracowników po kryzysie koronawirusowym, europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją nadzwyczajną (SURE) zapewni państwom członkowskim pomoc finansową w wysokości do 100 mld euro w formie pożyczek (udzielanych na korzystnych warunkach ), aby pomóc w pokryciu kosztów krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy.

  5. Wsparcie branży turystycznej

  Kolejnym sektorem poważnie dotkniętym pandemią jest turystyka. Europa jest najpopularniejszą destynacją turystyczną na świecie, a UE wprowadziła szereg środków mających pomóc przemysłowi turystycznemu przetrwać kryzys, a także pakiet dla ponownego uruchomienia turystyki w Europie w 2020 r. i po. Wprowadzono również środki pomocowe dla sektora transportu, aby zminimalizować skutki pandemii dla linii lotniczych, firm kolejowych, transportu drogowego i przedsiębiorstw żeglugowych. Aby pomóc obywatelom w podróżowaniu po Europie, w miarę jak różne kraje stopniowo znoszą środki ograniczające, podróżni mogą korzystać z interaktywnego narzędzia Re-open EU, gdzie znajdą informacje potrzebne do zaplanowania zdrowych podróży i wakacji w UE.

  6. Pakiet bankowy wspierający gospodarstwa domowe i firmy

  Aby zapewnić, że banki nadal będą udzielać pożyczek przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym w celu złagodzenia skutków kryzysu gospodarczego, Parlament Europejski zatwierdził tymczasowe złagodzenie norm ostrożnościowych dla europejskich banków. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) umożliwią emerytom, rencistom lub pracownikom zatrudnionym na podstawie stałej umowy o pracę na uzyskanie pożyczek na korzystniejszych warunkach, zapewnią przepływy kredytowe do MŚP i wsparcie inwestycji infrastrukturalnych.

  7. Wspieranie rolnictwa i rybołówstwa

  Aby uniknąć zakłóceń w dostawach żywności i niedoborów żywności, Parlament Europejski zatwierdził nadzwyczajne środki wsparcia dla rolników i rybaków dotkniętych pandemią koronawirusa. Środki obejmują wsparcie dla rybaków i hodowców akwakultury, którzy musieli zaprzestać działalności w czasie kryzysu, oraz zwiększenie wsparcia jakie kraje UE mogą wypłacać MŚP z sektora rolno-spożywczego. Wprowadzono również wyjątkowe środki rynkowe, aby pomóc producentom wina, owoców i warzyw w UE.

  8. Pomoc krajom w finansowaniu reakcji na kryzys

  Aby pomóc państwom członkowskim w finansowaniu reakcji na kryzys koronawirusowy, UE uruchomiła nową inicjatywę inwestycyjną w odpowiedzi na koronawirusa. Przeznaczy ok. 37 miliardów euro z funduszy strukturalnych UE na natychmiastowe wsparcie finansowe dla krajów europejskich próbujących pomóc swoim obywatelom i regionom w walce z obecnym kryzysem.

  9. Łagodzenie zasad pomocy państwa

  Gdy pandemia zaczęła się rozprzestrzeniać w całej Europie, UE wprowadziła tymczasowe ramy dotyczące pomocy państwa, aby zapewnić wystarczającą płynność dla przedsiębiorstw wszelkiego rodzaju i pomóc w utrzymaniu działalności gospodarczej podczas i po wybuchu pandemii koronawirusa. Państwa członkowskie będą mogły przyznać firmie kwotę do 800 000 euro, aby zaspokoić pilne potrzeby w zakresie płynności lub udzielić pożyczek na korzystnych warunkach.

  10. Ochrona osłabionych europejskich firm przed zagranicznymi konkurentami

  Skutki gospodarcze pandemii koronawirusa spowodowały, że wiele europejskich firm jest podatnych na przejęcia przez subsydiowanych zagranicznych konkurentów. Aby pomóc chronić firmy, Parlament Europejski wezwał do zapewnienia wszystkim przedsiębiorstwom równych warunków działania, aby uniknąć zakłóceń jednolitego rynku przez nieuczciwą konkurencję ze strony firm zagranicznych. Komisja Europejska rozpoczęła także publiczne konsultacje na temat metod walki z negatywnymi skutkami subsydiów zagranicznych. Równolegle, UE wydała wytyczne dla państw członkowskich dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wzywając je do dokładnego sprawdzania inwestycji spoza UE, aby uniknąć ryzyka dla bezpieczeństwa i porządku publicznego UE.  Źródło: Parlament Europejski