Europejski Zielony Ład na EEC Online. Wkrótce debata

Wysoka pozycja polityki klimatycznej w agendzie polityczno-gospodarczej UE została potwierdzona w konkluzjach z lipcowego szczytu Rady Europejskiej. Zgodnie z nimi 30 proc. całego uzgodnionego pakietu finansowego o wartości 1 824,3 mld euro ma być przeznaczone na finansowanie działań służących zbudowaniu w UE gospodarki neutralnej klimatycznej do 2050. O szansach i zagrożeniach, jakie ze sobą niesie ta strategia już wkrótce będziemy rozmawiali podczas debaty „Europa i Zielony Ład. Transformacja energetyczna” podczas sierpniowej edycji EEC Online.

klimat, góra lodowa Fot. Shutterstock
  • Kolejna edycja EEC Online odbędzie się już 10 sierpnia 2020. Tego dnia prelegenci będą mówić m.in. o perspektywach Europejskiego Zielonego Ładu.
  • Wśród uczestników debaty poświęconej koncepcji neutralnej klimatycznie gospodarki unijnej, będą politycy, niezależni eksperci i menadżerowie.
  • Neutralność klimatyczna to wielkie wyzwanie. KE szacowała koszty realizacji tej strategii do roku 2050 na 520 do 575 mld euro rocznie dla całej gospodarki unijnej.


Kolejna edycja EEC Online odbędzie się już 10 sierpnia 2020. Tego dnia prelegenci będą mówić m.in. o perspektywach Europejskiego Zielonego Ładu i związaną z tą koncepcją transformacją energetyki.

Wśród uczestników debaty o Zielonym Europejskim Ładzie będą między innymi: Ester Asin, dyrektor Biura Polityki Europejskiej WWF, Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, Adam Guibourgé-Czetwertyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu, dr Joanna Maćkowiak -Pandera, prezes Forum Energii i Mirosław Skowron, członek zarządu Ciech.

Kierunek – neutralność

Koncepcja Zielonego Ładu Europejskiego została ogłoszona pod koniec 2019 roku. Jest to  strategia rozwoju gospodarczego zakładającą osiągnięcie przez UE zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto w 2050 roku (tzw. neutralność klimatyczna).

I jest to strategia, która mimo koronakryzysu pozostaje w centrum uwagi zarówno decydentów jak i szerokiej opinii publicznej.  Trudno się temu dziwić – Europejski Zielony Ład obejmuje kluczowe  obszary gospodarki, to strategia rozwojowa całej Unii Europejskiej.

- Europejski Zielony Ład to wizja neutralnej klimatycznie gospodarki unijnej – koncepcja zdecydowanie wykraczająca poza energetykę. I choć jej kluczowym elementem jest transformacja właśnie w tym sektorze, to strategia uwzględnia również pozostałe – transport, przemysł, rolnictwo. To pierwszy tak kompleksowy dokument, w którym widzimy, jak polityka klimatyczna zaczyna wkraczać w każdą sferę aktywności gospodarczej - komentowała dla WNP.PL dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, kierownik projektu Elektroenergetyka w Forum Energii.

Klimat na szczycie 

Wysoka pozycja polityki klimatycznej w agendzie polityczno-gospodarczej Unii Europejskiej została potwierdzona w konkluzjach z nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej, który odbył się w lipcu bieżącego roku.

Przywódcy UE uzgodnili tam całościowy pakiet finansowy o wartości 1 824,3 mld euro, który łączy wieloletnie ramy finansowe, czyli unijny budżet na lata 2021-2027 (1 074,3 mld euro) i nadzwyczajny fundusz mający służyć wydźwignięciu unijnej gospodarki z koronakryzysu, czyli Next Generation EU (NGEU) o wartości 750 mld euro.

Pieniądze na finansowanie NGEU mają pochodzić z pożyczek zaciąganych przez Komisję „w imieniu Unii” na rynkach kapitałowych i podkreślić, że bardzo istotna część środków z całego pakietu finansowego ma być przeznaczona właśnie na finansowanie polityki klimatycznej.


- Działania w dziedzinie klimatu zostaną włączone do głównego nurtu polityk i programów finansowanych w ramach WRF ( wieloletnich ram finansowych - red.) i NGEU. Ogólny cel w zakresie klimatu wynoszący 30 proc. będzie miał zastosowanie do łącznej kwoty wydatków z WRF i NGEU i zostanie odzwierciedlony w stosownych celach w przepisach sektorowych - czytamy w konkluzjach Rady Europejskiej z lipcowego szczytu.

- Te cele w przepisach sektorowych powinny być zgodne z celem polegającym na osiągnięciu przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. i przyczyniać się do osiągnięcia nowych unijnych celów w zakresie klimatu na 2030 r., które zostaną uaktualnione do końca roku. Jako ogólna zasada, wszystkie wydatki UE powinny być spójne z celami porozumienia paryskiego - wskazano w konkluzjach szczytu Rady UE z minionego miesiąca.

Cel redukcji CO2 – jeszcze wyżej? 

Przytoczony fragment konkluzji dotyczący nowych unijnych celów zakresie klimatu na 2030 stanowi, jak się wydaje, zapowiedź, że mimo koronakryzysu politycy unijni nie rezygnują z planu  weryfikacji celu  redukcji emisji CO2  na następną dekadę.

Zapowiedzi możliwości jego podniesienia pojawiają się od dawna i znalazły już odzwierciedlenie w projekcie tzw. unijnego prawa klimatycznego przedstawionego przez Komisję w marcu 2020.

Projekt ten mówi, że emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych w całej Unii, uregulowane przez prawo Unii, należy zrównoważyć najpóźniej do 2050 r., tym samym zmniejszając emisje do poziomu zerowego netto w tym terminie i zawiera zapis o przeglądzie celu redukcji emisji CO2 na 2030 rok, który obecnie wynosi 40 proc.

- Do września 2020 r. Komisja dokonuje przeglądu unijnego celu klimatycznego na 2030 ( … ) w świetle celu neutralności klimatycznej (…) i bada opcje wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na poziomie 50-55 proc. redukcji emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli Komisja uzna za stosowne skorygowanie tego celu, przedkłada w tej sprawie odpowiednie wnioski Parlamentowi Europejskiemu i Radzie - mówi jeden z przepisów projektu prawa klimatycznego.

Według analiz Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) z lutego 2020 przyjęcie 50 proc. celu redukcyjnego dla UE spowodowałoby wzrost ceny uprawnień do emisji CO2 do poziomu 34 euro w 2025 roku i 52 euro w 2030 roku, a konsekwencją zwiększenia celu redukcji emisji do poziomu 55 proc. byłby wzrost ceny uprawnień do 41 euro w 2025 roku i 76 euro w 2030 roku.

Casus Polska

Według przedstawionych w 2019 roku szacunków Komisji Europejskiej realizacja europejskiej strategii neutralności klimatycznej do roku 2050 wymagałaby  poniesienia nakładów w wysokości do 2,8 proc. PKB Unii Europejskiej, co przekłada się na koszty w wysokości od 520 do 575 mld euro rocznie dla całej gospodarki unijnej.

W przypadku Polski neutralność klimatyczna może wymagać w samej energetyce zainwestowania nawet ponad 200 mld euro. Polski Komitet Energii Elektrycznej podawał, że zgodnie z analizą „Scenariusze niskoemisyjnego sektora energii w Polsce i UE w perspektywie roku 2050 r.” szacowane koszty inwestycyjne dla samego polskiego sektora energetycznego, które umożliwią osiągnięcie celu redukcji o 96- 97% w 2050 wyniosą 179–206 mld euro w latach 2021-2050 (nie uwzględniając dodatkowych kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2).

- Należy zauważyć, że koszty ewentualnego osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Polskę są znacząco wyższe niż średnia dla państw UE i mogą oznaczać konieczność dodatkowych inwestycji rzędu 1-3% PKB, co przekłada się na inwestycje rzędu nawet 400 mld euro w okresie 2021-2050- podał w odpowiedzi na interpelację poselską Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu.

 

Źródło: https://www.wnp.pl/energetyka/europejski-zielony-lad-na-eec-online-wkrotce-debata,410851.html