Kierunek eksport

Zapraszamy do lektury naszej analizy dotyczącej potencjału i identyfikacji potrzeb przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa śląskiego w zakresie internacjonalizacji
Kierunek eksport

Zasadniczą rolą dokumentu WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE – KIERUNEK: EKSPORT jest prezentacja wyników kompleksowych badań i analiz dotyczących poziomu umiędzynarodowienia firm z województwa śląskiego (sektora MŚP), a także określenie zarysu polityki internacjonalizacyjnej regionu wraz z rekomendowanymi do podjęcia działaniami wspierającymi zachowanie synergii działania podmiotów regionalnej gospodarki w obszarze wspierania eksportu.

Raport – w ramach pięciu części – porusza kluczowe zagadnienia z obszaru internacjonalizacji województwa śląskiego.

Punkt wyjścia stanowi charakterystyka eksportu regionu zawierająca analizę działalności eksportowej regionalnych MŚP, ich indywidualne motywacje, napotkane bariery i wyzwania. Opisane zostały również specjalności eksportowe województwa śląskiego wraz ze wskazaniem tych najbardziej perspektywicznych. Uzupełnienie stanowi analiza potrzeb MŚP w zakresie instrumentów wsparcia eksportu oraz ocena dostępnych, w tym oferta wsparcia eksportu instytucji funkcjonujących na poziomie ogólnopolskim, a także analiza poziomu jej dopasowania do aktualnych potrzeb przedsiębiorców z województwa śląskiego. Analizy umożliwiły sformułowanie propozycji dotyczących działań wspierających internacjonalizację MŚP z województwa śląskiego w kolejnych latach, wskazanie priorytetowych branż/specjalizacji i kierunków eksportowych oraz opracowanie rekomendacji w zakresie kreowania spójnej polityki wspierania internacjonalizacji w regionie.

Raport stanowi wynik badania zrealizowanego w ramach zamówienia pn. „Analiza potencjału i identyfikacja potrzeb przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa śląskiego w zakresie internacjonalizacji. Rekomendacje dotyczące instrumentów wsparcia i promocji gospodarczej”. Zamówienie jest częścią projektu pn. Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załączniki
Wojewodztwo slaskie_Kierunek eksport_raport końcowy_PL_calosc [PDF 10,9MB]
Wojewodztwo slaskie_Kierunek_eksport_raport skrócony [PDF 9,3MB]