Relacja ze spotkania informacyjnego w Częstochowie

13.07.2021 r. odbyło się w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym spotkanie z przedsiębiorcami na temat podstaw działalności eksportowej i realizowanych w tym zakresie projektów.
stół, ulotki, torby, flagi

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski S.A. ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu.

Uczestników spotkania przywitał wiceprezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. Jacek Miketa, który podkreślił rosnące znaczenie działalności eksportowej śląskich przedsiębiorstw oraz konieczność wsparcia sektora MŚP w tym zakresie.

Następnie głos zabrał Łukasz Rosicki, pracownik Wydziału Współpracy Zagranicznej FGSA. Zaprezentował kluczowe projekty dla firm z zakresu wsparcia działalności eksportowej, które obecnie prowadzi Fundusz Górnośląski, czyli projekty InterSilesia oraz Global Silesia. Przedsiębiorcy uzyskali kompletną informację na temat korzyści z udziału w projektach i możliwości jakie stwarza wsparcie procesów internacjonalizacji.

Dodatkowo, uczestnicy spotkania zostali również zapoznani z ofertą ośrodka Enterprise Europe Network, działającego przy Funduszu Górnośląskim.

Ekspertem zaproszonym do udziału w spotkaniu był Pan Marek Kasperek. W swoim wystąpieniu przedstawił praktyczne korzyści i wyzwania stojące przed przedsiębiorcami zainteresowanymi działalnością eksportową. Poruszył on zagadnienia z obszaru prawa, rodzajów eksportu oraz konieczności rozpoznania i dostosowania produktów, usług i działań marketingowych do specyfiki konkretnego rynku.

Spotkanie zakończyła sesja Q&A podczas której przedsiębiorcy mogli swobodnie porozmawiać z ekspertami i przedstawicielami Funduszu Górnośląskiego S.A przy kawie.

Źródło: www.fgsa.pl