Projekt "Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie"
Głównym celem projektu jest zaangażowanie kadry kierowniczej i pracowników jednostek samorządu terytorialnego w tematykę inwestycyjną, podniesienie poziomu ich wiedzy oraz podniesienie jakości obsługi inwestora w gminach województwa śląskiego.


 

Informacja o stanie realizacji projektu

W grudniu 2020 roku oraz w lutym br. w ramach pierwszego etapu projektu zostały zorganizowane szkolenia pn.„ ABC Obsługi Inwestora”, które były dedykowane zarówno kadrze kierowniczej oraz pracownikom jst.

Informacja o szkoleniu pn. ABC Obsługi Inwestora

Informujemy, że w związku ze wzrastającym zagrożeniem epidemicznym szkolenia pn. ABC Obsługi Inwestora zostaną zorganizowane w trybie on-line, w pierwszej połowie grudnia br.

Wzięcie w nich udziału to okazja do podniesienia kompetencji zawodowych i możliwości kontaktu z ekspertami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu i programu szkolenia zostaną przesłane zainteresowanym podmiotom w najbliższym czasie.

Przypominamy jednocześnie, że wzięcie udziału w tym szkoleniu jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa gminy w kolejnym etapie projektu, a jednocześnie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z zespołem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, mail: power@slaskie.pl ; telefon: 32/ 774 0 611,612.
Standardy obsługi inwestora w samorzadzie.

Logo projektu

Projekt "Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie"

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 , Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne, Cel szczegółowy nr 4: Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej został przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłoszony konkurs na wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze obsługi inwestora.